เมนูหลัก

เบ็ดเตล็ด

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสำรวจ

ความเห็นของเนื้อหาเว๊บไซต์กองการบริหารงานบุคคล
 

บุคคลใช้งานขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday159
mod_vvisit_counterYesterday2238
mod_vvisit_counterThis week9956
mod_vvisit_counterLast week29814
mod_vvisit_counterThis month75438
mod_vvisit_counterLast month40501
mod_vvisit_counterAll days3485478

เรามี: 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 110.170.248.22
 , 
Today: มิ.ย. 26, 2024
ประวัติกองการบริหารงานบุคคล

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา โดยการยกฐานะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลกขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศซึ่งได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 โดยได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2533 เป็นต้นมา ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัยนเรศวรมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยตั้งใหม่ มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ  สถาบัน ศูนย์ สำนัก รวม 5 หน่วยงาน ได้แก่  สำนักงานอธิการบดี  คณะวิทยาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และสำนักหอสมุด   ปี พ.ศ. 2534 ได้มีการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง  กองกิจการนิสิต  กองบริการการศึกษา  และกองแผนงาน  สำหรับในปี พ.ศ.2536 ก.ม.ได้มีมติให้แบ่งส่วนราชการในกองกลางเป็น 8 งาน  คือ งานสารบรรณ  งานประชุมและพิธีการ  งานคลังและพัสดุ  งานการเจ้าหน้าที่  งานอาคารสถานที่  งานอาคารสถานที่  งานสภาอาจารย์  งานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน ปี พ.ศ.2544 มหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีขึ้นมา1 กอง จากงานคลังและพัสดุ เป็นกองคลัง ซึ่งมีผลทำให้กองกลางมีจำนวนหน่วยงานเหลือเพียง 7 หน่วยงาน คือ งานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ  งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ งานสภาอาจารย์  งานประชาสัมพันธ์  และงานประสานงาน ปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีขึ้นมาอีก 1 กอง จากงานการเจ้าหน้าที่ เป็น กองการบริหารงานบุคคล

คำขวัญ

ทุกเรื่องของท่าน คืองานสำคัญของเรา

  ปรัชญา

มนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจให้บริการ สร้างสรรค์การบริหารงานบุคคล สู่มวลชนมหาวิทยาลัย

ปณิธาน

เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล โดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

กองการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2. ให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค
3. มีการจัดระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีระบบและต่อเนื่องตามเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ แก่บุคลากร และหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  วัตถุประสงค์ของกองการบริหางานบุคคล

1.เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลให้ตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย

การบริการวิชาการแก่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีความก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อดำเนินการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย

5. เพื่อสามารถสนองตอบต่อความต้องการขยายงานในส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการแก่บุคลากรทุกหน่วยงานด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเสมอภาค

ภารกิจหลัก

กองการบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจให้การสนับสนุนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนเรศวร เช่น
การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนการรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย
การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากร
การดำเนินการเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทนการจัดหาแก้ไข เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำ
ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องเป็นต้น โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
หนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองการบริหารงานบุคคลได้กำหนดโครงสร้างการบริหาร โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการกองกลาง และแบ่งส่วนงานภายในตามคำสั่ง 1493/2545 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2545 คำสั่ง 2500/2545
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545  คำสั่ง 2697/2545 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545  คำสั่ง 569/254 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2546


ที่ตั้ง 

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารมิ่งขวัญ ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก  65000

โทรศัพท์ 0-5596-1112,1113,1172,1173,1174,1175 โทรสาร 0-5596-1112

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 แผนยุทธศาสตร์กองการบริหารงานบุคคล ปี 61 - 64
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
3
4 แผนปฏิบัติการกองการบริหารงานบุคคล
5 ประวัติกองการบริหารงานบุคคล