เมนูหลัก

เบ็ดเตล็ด

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสำรวจ

ความเห็นของเนื้อหาเว๊บไซต์กองการบริหารงานบุคคล
 

บุคคลใช้งานขณะนี้

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1981
mod_vvisit_counterYesterday3628
mod_vvisit_counterThis week20179
mod_vvisit_counterLast week20787
mod_vvisit_counterThis month60895
mod_vvisit_counterLast month40501
mod_vvisit_counterAll days3470935

เรามี: 9 บุคคลทั่วไป, 3 bots ออนไลน์
Your IP: 110.170.248.22
 , 
Today: มิ.ย. 20, 2024
การดำเนินการรับเข้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supharerk   
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:32 น.

::การสอบคัดเลือก/แข่งขัน พนักงาน  สายบริการ?

::เอกสารสำหรับการทำสัญญาจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้

เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย

- หน่วยงานได้รับจัดสรรกรอบอัตรา

จะต้องจัดทำสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

- กองการบริหารงานบุคคลทำบันทึกขออนุมัติสอบคัดเลือก/   แข่งขันต่อ ก.บ.ม.

1)  สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว   

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/แข่งขัน

(เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมไว้ให้)ผู้ทำสัญญาต้องเตรียมเอกสาร  ดังนี้

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

1.1  หลักฐานการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- สอบข้อเขียน

(ใบปริญญาบัตรและใบ Transcript) จำนวน 1  ชุด

- เสนอผลสอบข้อเขียนต่อ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย

1.2  สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน  1  ฉบับ

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน

1.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ

- สอบสัมภาษณ์

1.4  ใบรับรองแพทย์ จำนวน  1  ฉบับ

- เสนอผลสอบสัมภาษณ์ต่อ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย

1.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  สกุล (ถ้ามี)

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก/แข่งขัน

1.6  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ  และถ่ายมาไม่นานกว่า  6  เดือน

::การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล/คำนำหน้าชื่อ-สกุล

แต่งกายสุภาพจำนวน  1  รูป

1. การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ-ชื่อสกุลให้แนบเอกสาร จำนวน   ชุด  ดังนี้

1.7  เอกสาร  1.1 -  1.5  ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล  (กรณีเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล)

2)  สัญญาค้ำประกัน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเตรียม เอกสาร ดังนี้

- สำเนาใบสำคัญการสมรส  (กรณีเปลี่ยนคำนำหน้า    ชื่อ-ชื่อสกุล)

2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

- สำเนาบัตรประชาชน

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับที่แก้ไขแล้ว)

2.3 อากรแสตมป์  10 บาท  จำนวน  1  ดวง

2. จัดทำบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยโดยผ่านหน่วยงาน ต้นสังกัดผ่านกองการบริหารงานบุคคล

  กรณีมีคู่สมรส

3. กองการบริหารงานบุคคลตรวจสอบ และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ให้แนบเอกสารของคู่สมรสด้วยให้คู่สมรสมาลงชื่อยินยอมในการจัดทำสัญญาต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

4. กองการบริหารงานบุคคลสำเนาเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัด

:: สิทธิสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

5. กองการบริหารงานบุคคลทำหนังสือแจ้งทบวงฯ และกรม  บัญชีกลาง

1. จะต้องทำประกันสังคม  โดยดำเนินการที่กองคลัง

::การขอเพิ่มคุณวุฒิในหลักฐานประวัต

2.  ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณแรก สามารถลา ได้ไม่เกิน วันกรณีลาเกินกำหนด

1. การขออนุมัติเพิ่มคุณวุฒิในหลักฐานประวัติ ให้แนบสำเนาหลักฐานการศึกษา   จำนวน  3  ชุด 

มหาวิทยาลัยจะงดจ่ายค่าจ้างในส่วนที่ลาเกิน

2. จัดทำบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยโดยผ่านหน่วยงาน ต้นสังกัดส่งให้กองการบริหารงานบุคคล

3.  ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานผ่านปีงบประมาณแรก    สามารถลาได้ไม่เกิน 15 วัน 

3.  กองการบริหารงานบุคคลตรวจสอบ และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีลาเกินกำหนดจะงดจ่ายค่าจ้างใน   ส่วนที่ลาเกิน

4.  กองการบริหารงานบุคคลสำเนาเรื่องอนุมัติให้ส่งหน่วย    งานต้นสังกัด

4.  ลูกจ้างชั่วคราวสามารถลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 45 วัน   (โดยได้รับเงินเดือน)    หมายเหตุ :

5.  กองการบริหารงานบุคคลทำหนังสือแจ้งสกอ. และกรม  บัญชีกลาง

การลาทุกประเภทจะพิจารณาระยะเวลาในปีงบประมาณ

::ขั้นตอน..การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว

ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. ถึง 30 ก.ย.ของปีถัดไป

1. หน่วยงานต้องได้รับจัดสรรงบประมาณกรอบอัตราจ้าง

:สิทธิฯลูกจ้างควรรู้

2. หน่วยงานทำบันทึกขออนุมัติประกาศรับสมัคร

  - ลูกจ้างสายวิชาการเมื่อหน่วยงานต้นสังกัดประเมินความเหมาะสมแล้ว

3. กองการบริหารงานบุคคล/หน่วยงาน  จัดทำประกาศรับสมัคร

สามารถเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้

4. หน่วยงานดำเนินการ สอบคัดเลือก คัดเลือก

 เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์

5. กองการบริหารงานบุคคล/หน่วยงาน  จัดทำประกาศผล

  - ลูกจ้างชั่วคราวสายบริการเมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปีมี สิทธิ

6. แจ้งผู้สอบได้มารายงานตัว ภายใน 15 วันนับจากประกาศ

เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้

7. หน่วยงานทำบันทึกขออนุมัติจ้าง

::การทำบัตร

8. มหาวิทยาลัยอนุมัติ

การขอมีบัตร  จะทำได้กรณีใด

9. ทำสัญญาจ้าง ณ หน่วย กองการบริหารงานบุคคล

1.  บัตรเดิมหมดอายุ

ขั้นตอนการขอทำบัตร

2.  บัตรชำรุด

1. ขอรับแบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวได้ ที่กองการบริหารงานบุคคล

3.  บัตรสูญหาย  (ให้แนบใบคำร้องแจ้งความไปด้วย)

2. กรอกรายละเอียดในแบบขอมีบัตร มีแบบฟอร์มดังนี้  บัตรข้าราชการ  ,บัตร วิชาการ, บัตร

4.  กรณีเลื่อนระดับ เปลี่ยนตำแหน่ง

ข้าราชการบำนาญ,   บัตรลูกจ้าง ประจำ , บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย,  บัตรพนักงานสาย

5.  กรณีเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  

พนักงานสายบริการ,บัตรลูกจ้างชั่วคราว

::การขอหนังสือรับรองปฏิบัติงาน/เงินเดือน

1.  ขอรับแบบคำร้องขอหนังสือรับรองได้ ที่กองการบริหารงานบุคคล

2. กองการบริหารงานบุคคลตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

3.กองการบริหารงานบุคคลจัดทำหนังสือรับรองเสนออธิการบดีลงนาม

4.ขอรับหนังสือรับรองได้ที่กองการบริหารงานบุคคลภายในกำหนด 2 วัน นับจากยื่นคำร้อง