เมนูหลัก

เบ็ดเตล็ด

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสำรวจ

ความเห็นของเนื้อหาเว๊บไซต์กองการบริหารงานบุคคล
 

บุคคลใช้งานขณะนี้

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday992
mod_vvisit_counterYesterday1445
mod_vvisit_counterThis week3513
mod_vvisit_counterLast week8545
mod_vvisit_counterThis month25264
mod_vvisit_counterLast month35142
mod_vvisit_counterAll days2005731

เรามี: 26 บุคคลทั่วไป, 2 bots ออนไลน์
Your IP: 110.170.248.22
 , 
Today: ต.ค. 20, 2020
ประวัติกองการบริหารงานบุคคล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supharerk   
วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 16:19 น.

ประวัติความเป็นมา

  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา โดยการยกฐานะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศซึ่งได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 โดยได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2533 เป็นต้นมา ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัยนเรศวรมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยตั้งใหม่มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ศูนย์ สำนัก รวม 6 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี สำนักหอสมุด และบัณฑิตวิทยาลัย                    

 

                    ปี พ.ศ. 2534  ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้แบ่งสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน สำหรับในปี พ.ศ. 2536 ก.ม.ได้มีมติให้แบ่งส่วนราชการในกองกลางออกเป็น     8 งาน คือ งานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานคลังและพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ งานสภาอาจารย์ งานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน

 

                    ปี พ.ศ. 2544  มหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีขึ้นมา 1 กอง จาก  งานคลังและพัสดุ เป็น กองคลัง ซึ่งมีผลทำให้กองกลางมีจำนวนหน่วยงานเหลือเพียง 7 หน่วยงาน คือ งานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ งานสภาอาจารย์ งานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน

 

          ปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีขึ้นมา 1 กอง จาก งานการเจ้าหน้าที่ เป็น กองการบริหารงานบุคคล ซึ่งได้แบ่งโครงสร้างออกเป็น 6 งาน คือ งานธุรการ งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน งานการบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานสวัสดิการ

 

คำขวัญ

 บริการเด่น เน้นมาตรฐาน บริหารงานบุคคล

  ปรัชญา

คล่องตัวในการทำงาน เน้นความถูกต้อง พร้อมให้บริการ

ปณิธาน

มุ่งมั่นให้บริการ และสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการเรียน การสอนการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนะบุรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

กองการบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อให้บุคลากรได้รับบริการที่ดีเป็นที่ประทับใจและมีความสุข

พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2. ให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค
3. มีการจัดระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีระบบและต่อเนื่องตามเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ แก่บุคลากร และหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  วัตถุประสงค์ของกองการบริหางานบุคคล

1.เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดทำแผนงาน งบประมาณ ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่แผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลอย่างรวดเร็วถูกต้อง และเสมอภาคโดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุทกต์ใช้

3. เป็นหน่วยงานที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ภารกิจหลัก

กองการบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจให้การสนับสนุนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนเรศวร เช่น
การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนการรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย
การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากร
การดำเนินการเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทนการจัดหาแก้ไข เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำ
ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องเป็นต้น โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
หนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองการบริหารงานบุคคลได้กำหนดโครงสร้างการบริหาร โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการกองกลาง และแบ่งส่วนงานภายในตามคำสั่ง 1493/2545 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2545 คำสั่ง 2500/2545
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545  คำสั่ง 2697/2545 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545  คำสั่ง 569/254 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2546


ที่ตั้ง 

 อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 และชั้น 2

 

เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

 

หมายเลขโทรศัพท์ 055 961112 – 3 , 1172 – 5 , 1178

 

หมายเลขโทรสาร  055 961179

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:27 น.