การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 พิมพ์
ลูกจ้างประจำ
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 14:21 น.